thong bao khai giang thuong xuyen cac khoa thuc hanh cong nghe thong tin ngan han i cac khoa dao tao lap trinh di dong android ios 5 thang quan tri mang cisco ccna microsoft mcsa 4 thang ma nguon mo quoc te lap trinh web voi php mysql 5 thang sua chua may tinh 5 thang thiet ke do hoa 6 thang ii phuong phap hoc va quyen loi hoc vien hoc thuc hanh 100 thoi gian trong phong may tinh co dieu hoa bang tuong tac thiet bi thuc hanh hien dai thuc hien cac du an thuc te voi cac ky su dang trien khai phan mem cho tp da nang giao trinh moi nhat duoc cap nhat lien tuc hoc vien duoc cap tai khoan de truy cap nguon hoc lieu quoc te chinh hang cap bang nghe so cap co gia tri toan quoc cap chung nhan quoc te cho moi mo dun hoc duoc gioi thieu thong tin viec lam sau tot nghiep uu tien huong dan thuc tap tot nghiep doi voi sinh vien iii thong tin lien he trung tam cong nghe thong tin va truyen thong da nang dnict 15 quang trung hai chau da nang