trung tam dao tao nghiep vu nha hang khach san tai nha trang khanh hoa da lat lam dong phan thiet hcm ha noi da nang va cac tinh tren toan quoc dat biet nhan dao tao theo hop dong tai dia phuong can cu theo nhu cau dao tao nguon nhan luc nganh dich vu nha hang hien nay nham dap ung nhu cau hoc tap va nang cao ky nang nghiep vu cua moi ca nhan trong nganh dich vu nha hang khach san truong cao dang nghe van lang hn thong bao mo lop quan tri dich vu nha hang khach san tren toan quoc doi tuong tham du moi ca nhan co nhu cau tham gia tot nghiep tu thcs tro len 1 noi dung khoa hoc le tan tai trung tam dao tao nghiep vu nha hang khach san tai nha trang tam ly khach du lich ky nang giao tiep khai niem ve nganh le tan khach san co cau to chuc hoat dong cua bo phan le tan moi quan he giua bo phan le tan voi cac bo phan khac ky nang dang ky va nhan phong ky nang dich vu khach hang ky nang dich vu tra phong ky nang dat phong truc tuyen cac phuong thuc thanh toan va dat coc cung cap cac dich vu tai quay thong tin va ho tro hanh ly ky nang ban hang quan he voi khach hang ky nang giao tiep va xu ly phan nan cua khach lap bao cao hoc phi lop nghiep vu le tan 3 000 000d khoa 2 noi dung khoa hoc nghiep vu buong phong khach san nghiep vu luu tru gioi thieu tong quan ve nghiep vu buong chuan bi ket thuc cong viec phuc vu phong khach dich vu phuc vu vao buoi toi kiem tra phong khach khu vuc cong cong va cac loai lau don cong viec cua bo phan phong cach giao tiep va xu ly khieu nai cua khach ky thuat va cong viec don phong thao tac lam giuong hut bui nem tham va cach tay ve sinh cac chat lieu go kim loai guong soi ve sinh noi cong cong ve sinh toilet phong tam quy trinh giao nhan giat ui ban giao ca hoc phi lop nghiep vu buong 3 000 000d khoa 3 noi dung khoa hoc quan tri khach san tai trung tam dao tao nghiep vu nha hang khach san tai nha trang tong quan co so luu tru va am thuc cua nha hang khach san dac diem kinh doanh phan loai cac loai hinh luu tru phuc vu nha hang vai tro trach nhiem va nhung yeu cau doi voi nguoi lam quan ly tam ly khach nghe thuat giao tiep hieu qua cham soc khach hang chuyen nghiep trong nha hang khach san quan tri tai chinh quan ly nguon von von tien mat von tai san va cac quan he tai chinh phat sinh anh huong cua cac hoat dong marketing doi voi yeu to ve von chinh sach du tru quan ly nguon nhan luc trong nha hang khach san tuyen dung va dao tao danh gia nhan vien cac nhan to anh huong den quan ly nguon nhan luc nghiep vu ban va thuc hanh nghiep vu ban phan loai thuc don va thuc uong trai xep khan ghi order trinh tu phuc vu tiec thuc uong le tan va cac ky nang co ban cua nghiep vu le tan dat phong thu tuc nhan buong va dang ky khach cac dich vu khach hang trong qua trinh luu tru thanh toan chi phi cua khach va thu ngan tiep thi va ban hang tai bo phan le tan cac nghiep vu co ban cua bo phan buong khach san kiem tra phong ky thuat va cong viec lau don phong thao tac lam giuong ve sinh tren cac loai chat lieu quy trinh giao nhan giat ui ban giao ca thuc te tai nha hang khach san tu 3 5 sao 2 buoi hoc phi lop quan tri nha hang khach san 3 500 000d khoa ket thuc khoa hoc hoc vien duoc cap chung chi so cap nghe ve nghiep vu le tan chung chi nghiep vu buong phong luu tru chung chi quan tri khach san dich vu nha hang chung chi co gia tri su dung tren toan quoc va vo thoi han theo quy dinh cua tong cuc day nghe cap dia diem hoc tai nha trang so 33 duong b1 khu do thi vinh diem trung doi dien sieu thi bigc nha trang tai lam dong so 159 nguyen cong tru phuong 2 tp da lat tai binh dinh so 168 nguyen thi dinh p nguyen van cu tp quy nhon tai can tho so 103 duong nguyen hien p an binh q ninh kieu tai ha noi 451 hoang quoc viet cau giay ha noi tai da nang so 4 tieu la phuong hoa cuong bac quan hai chau tai tp hcm 195 duong d2 quan binh thanh cac tinh khac vui long lien he chi tiet ly do ban nen chon khoa hoc le tan buong quan tri khach san cua chung toi dao tao chinh quy luon cap nhat kien thuc thuc tien giam hoc phi cho dang ky nhom 5 nguoi va giam 10 hoc phi cho cac chuong trinh hoc tiep theo giang vien la nhung chuyen gia dang cong tac trong nganh tai cac nha hang khach san cao cap khu resort thoi gian hoc linh dong co the doi ca hoc hoac duoc bao luu thoi gian hoc trong 6 thang duoc hoc tap trong moi truong chuyen nghiep day du tien nghi dung cu gioi thieu viec lam ban se co co hoi duoc lam viec tai khach san tu 3 5 sao chuan quoc te moi chi tiet vui long lien he email trucpt giaoducvietnam edu vn