dao tao chung chi ke toan truong doanh nghiep ke toan truong hanh chinh su nghiep tai ha noi tp hcm nha trang da lat quy nhon phan thiet va cac tinh tren toan quoc kinh gui phong ke toan phong nhan su can cu thong tu so 163 2013 tt btc bnv ngay 15 11 2013 cua bo tai chinh bo noi vu ve huong dan tieu chuan dieu kien thu tuc bo nhiem bo nhiem lai bo tri mien nhiem thay the va xep phu cap trach nhiem cong viec ke toan truong phu cap ke toan truong trong cac don vi ke toan thuoc linh vuc ke toan nha nuoc can cu quy dinh boi duong ke toan truong theo thong tu so 199 2012 tt btc ngay 30 thang 12 nam 2011 cua bo tai chinh can cu dieu 53 tieu chuan va dieu kien ke toan truong cua luat ke toan viet nam va nghi dinh 129 2004 nd cp tat ca cac doanh nghiep don vi su nghiep phai co ke toan truong nguoi muon duoc bo nhiem hoac duoc thue lam ke toan truong thi phai co chung chi boi duong ke toan truong nham nang cao trinh do chuyen mon nghiep vu cho cac can bo dang lam cong tac ke toan tren dia ban hoc vien tai chinh phoi hop voi cong ty cp giao duc viet nam mo lop boi duong nghiep vu ke toan truong nhu sau i thoi gian dia diem hoc phi lop hoc toi 2 4 6 tu 18h 20h lop hoc thu 7 chu nhat sang 8h00 11h00 chieu 13h 16h dia diem hoc tai tai ha noi 451 hoang quoc viet cau giay ha noi tai hcm duong d2 p25 quan binh thanh tai da nang tieu la p hoa cuong bac q hai chau tp da nang tai nha trang b1 kdt vinh diem trung tp nha trang tai da lat duong nguyen cong tru p2 tp da lat cac tinh khac vui long lien he dia diem cu the kinh phi dao tao ke toan truong doanh nghiep 2 700 000 hoc vien tron khoa ke toan truong hanh chinh su nghiep 3 000 000d hoc vien tron khoa ii noi dung theo quy dinh tai dieu 10 thong tu so 199 2011 tt btc ngay 30 12 2011 iii chung chi ket thuc khoa hoc boi duong ke toan truong hoc vien co ket qua thi dat yeu cau tro len duoc cap chung chi boi duong nghiep vu ke toan truong theo thong tu 199 2011 tt btc cua bo tai chinh do hoc vien tai chinh cap chung chi co gia tri bo nhiem lam ke toan truong theo luat ke toan viet nam thoi gian dang ky va thu tuc nhap hoc kinh de nghi cac to chuc don vi va ca nhan co nhu cau tham du khoa hoc dang ki va gui danh sach qua mail huongdt giaoducvietnam edu vn thu tuc nhap hoc 01 ban sao bang tot nghiep pho to cong chung cong chung khong qua 6 thang 01 chung minh nhan dan photo 01 mau don nhap hoc co dan anh dong dau giap lai xac nhan cua thu truong don vi co quan cong tac theo mau quy dinh dinh kem 04 anh 3x4 ghi ro ho ten ngay thang nam sinh va noi sinh sau anh cam ket giang vien la cac chuyen gia giau kinh nghiem thuc te lau nam trong nghe duoc hoc tap trong moi truong tien nghi sach se cap chung chi co gia tri su dung tren toan quoc hoc phi thap va nhieu chuong trinh uu dai gio hoc linh dong co the thay ca doi gio hoc kinh moi cac don vi ca nhan co nhu cau tham gia moi chi tiet xin vui long lien he cong ty cp giao duc viet nam chi nhanh nha trang add 33 b1 kdt vinh diem trung tp nha trang dao tao chung chi ke toan truong cap toc tai nha trang da lat khoa hoc ke toan truong uy tin tai nha trang da lat khai giang lop chung chi ke toan truong tai nha trang da lat dao tao ke toan truong doanh nghiep ke toan truong hanh chinh su nghiep dao tao chung chi ke toan truong uy tin tren toan quoc