doi tuong tham du chuong trinh dao tao khoa boi duong nghiep vu quan ly nha nuoc ngach chuyen vien lop boi duong nghiep vu quan ly nha nuoc ngach chuyen vien duoc khai giang nham dap ung nhu cau bo sung kien thuc va thi nang ngach cho cong chuc vien chuc nhan vien hop dong thuoc ngach can su hoac ngach nhan vien dang lam viec trong cac co quan nha nuoc cac to chuc dang doan the va doanh nghiep nha nuoc co thoi gian giu ngach can su toi thieu 03 nam hoac thoi gian nam giu ngach nhan vien la 05 nam tro len va can bo cong chuc vien chuc dang trong thoi gian tap su len ngach chuyen vien co nhu cau tham du khoa hoc khai giang khoa dao tao chuyen vien tai ha noi va cac tinhnoi dung dao tao duoc thuc hien theo chuong trinh chuan do bo noi vu ban hanh quyet dinh 900 qd bnv ngay 06 thang 8 nam 2013 cua bo truong bo noi vu ket thuc khoa hoc hoc vien dat yeu cau se duoc cap chung chi boi duong nghiep vu quan ly nha nuoc chuyen vien theo quy dinh cua nghi dinh so 18 2010 nd cp cua chinh phu do chinh truong dai hoc noi vu ha noi cap chung chi co gia tri tren toan quoc la dieu kien can va du de bo sung ho so thi nang ngach hang nam theo quy dinh hoc phi 3 400 000d hv khoa giam 20 hoc phi trong thang 5 2017 con 2 700 000d hv khoa lich hoc hoc cuoi tuan t7 cn hoac lop toi 2 4 6 thoi luong hoc trong vong 02 thang lien he 0964 868 625 mr hoang 0984 422 131 mrs mai phong hop tac dao tao khoa dao tao nghiep vu le tan khach san nha hang tot nhat ho so dang ky 03 anh 3x4cm 01 cmnd pho to 01 quyet dinh luong gan nhat ban sao 01 quyet dinh bo nhiem ban sao 01 so yeu ly lich co xac nhan co quan hoac dia phuong 01 bang tot nghiep pho to chung thuc dia chi mo lop nghiep vu qlnn ngach chuyen vien tai ha noi so 290 tay son q dong da tai ho chi minh so 195 d2 p 25 q binh thanh tai da nang so 02 04 tieu la p hoa cuong bac q hai chau