cong ty co phan giao duc phuong dong thong bao ve viec mo lop dao tao nghiep vu dau thau luat dau thau so 43 2013 qh13 ngay 26 11 2013 co hieu luc tu ngay 01 7 2014 ban hanh nhung co che moi khac biet so voi luat dau thau cu nam 2005 ben canh do nghi dinh so 63 2014 nd cp ngay 26 06 2014 cung huong dan chi tiet nhung quy dinh co che dau thau moi bao dam tinh thong nhat giua cac van ban quy pham phap luat ve dau thau giam thieu thu tuc hanh chinh tang tinh cong khai minh bach luat dau thau so 43 2013 qh13 dieu 16 va nghi dinh so 63 2014 nd cp dieu 111 116 quy dinh cac ca nhan tham gia hoat dong dau thau phai co chung chi dao tao ve dau thau ca nhan tham gia truc tiep vao viec lap ho so moi quan tam ho so moi so tuyen ho so moi thau ho so yeu cau danh gia ho so quan tam ho so du so tuyen ho so du thau ho so de xuat thuoc to chuc dau thau chuyen nghiep doanh nghiep don vi hoat dong tu van dau thau ban quan ly du an chuyen nghiep phai co chung chi hanh nghe hoat dong dau thau de cac can bo ca nhan cac co quan quan ly nha nuoc cac to chuc tu van tren dia ban tinh hieu va thuc hien dung luat va nghi dinh cong ty co phan giao duc phuong dong voi su tham gia giang day cua cac chuyen gia dau nganh ve quan ly dau thau lanh dao cuc qldt thong bao to chuc lop tap huan luat va nghi dinh 63 2014 nd cp 1 noi dung dao tao pho bien nghi dinh 63 2014 nd cp va luat dau thau moi nam 2013 2 thoi luong lop hoc lop ban ngay 03 ngay lien tuc sang tu 8h den 11h30 va chieu tu 14h den 17h00 lop buoi toi 06 buoi toi lien tuc tu 18h den 21h00 3 hoc phi 800 000 d hoc vien ap dung toan quoc 4 dia diem hoc va thoi gian mo lop tai ha noi p202 c6 khoi 2 khu do thi my dinh 1 tu liem ha noi khai giang ngay 15 va 25 hang thang tai da nang khach san my khe 241 nguyen van thoai thanh pho da nang khai giang ngay 20 hang thang tai ho chi minh hoc vien hanh chinh quoc gia ho chi minh so 10 duong 3 2 p12 q10 tp ho chi minh khai giang ngay 15 va 25 hang thang 5 giang vien lanh dao cuc quan ly dau thau bo kh dt 6 noi dung chuong trinh phan a tong quan ve dau thau nhung diem moi trong cac quy dinh chung ve dau thau trong luat dau thau so 43 2013 qh13 phan tich nhung diem moi cua luat dau thau so 43 2013 qh13 va nghi dinh so 63 2014 nd cp ve cac noi dung i cac hinh thuc lua chon nha thau phuong thuc dau thau 1 hinh thuc lua chon nha thau nha dau tu 2 phuong thuc lua chon nha thau nha dau tu ii ke hoach va quy trinh lua chon nha thau iii phuong phap danh gia ho so du thau ho so de xuat xet duyet trung thau iv lua chon nha dau tu v lua chon nha thau nha dau tu qua mang vi hop dong hop dong voi nha thau hop dong voi nha dau tu vii trach nhiem cua cac ben trong lua chon nha thau nha dau tu viii cac van de lien quan phan b huong dan xu ly tinh huongtrong dau thau phan c gioi thieu cac tai lieu lien quan phan d kiem tra cuoi khoa 7 thu tuc dang ky hoc quy co quan ca nhan co nhu cau tham du lop hoc vui long dang ky hoc truc tuyen gui email fax dien thoai dang ky danh sach hoc vien tham du truoc ngay khai giang nop ho so hoc vien va hoc phi vao ngay dau buoi khai giang