dao tao ky thuat vien xoa bop bam huyet cong ty co phan giao duc va cong nghe viet dao tao lop ky thuat vien xoa bop bam huyet hoc phi 3 500 000d thoi gian 2 thang co lop cap toc chung chi sau khi hoan thanh khoa hoc nhung hoc vien dat yeu cau duoc cap chung chi theo dung thong tu quy dinh dia chi tai hcm so 546 le hong phong p 10 quan 10 tp hcm tai cac tinh co nhu cau email anhnguyen vte gmail com i doi tuong can bo giao vien nhan vien thuoc co so y te nhung nguoi lam dich vu tai cac co so chuyen nganh ca nhan co nhu cau co trinh do thcs tro len ii muc tieu sau khi ket thuc khoa hoc hoc vien duoc cap chung chi theo dung thong tu quy dinh hoc vien thanh thao nhung ky nang ve xoa bop bam huyet biet ung dung xoa bop bam huyet duong sinh chong met moi va chua mot so benh thuong gap thuoc chi dinh xoa bop bam huyet tai gia dinh cong dong iii ho so 02 anh 3x4 va 01 giay cmt photo cong chung ca nhan to chuc co nhu cau hoc vui long lien he cong ty co phan giao duc cong nghe viet add so 546 le hong phong p 10 q 10 tp ho chi minh email anhnguyen vte gmail com cong ty nhan to chuc chuc dao tao theo hop dong nghiep vu dau thau quan lydu an dau tu xay dung cong trinh giam sat thi cong cong trinh ky su dinh gia an toan lao dong tai doanh nghiep don vi tai dia phuong ngoai chuong trinh tren cong ty con thuong xuyen to chuc cac lop ky nang van phong nhu ban hangchuyen nghiep quan tri kho hang cac ky nang hanh chinh van han cac ky nang mem ky nang lam viec nhom ky nang thuyet trinh cho cac doanh nghiep co quan co nhu cau dia chi hoc nghiep vu xoa bop bam huyet o hcm trung tam dao tao nghiep vu xoa bop bam huyet uy tin chat luong hoc nghiep vu xoa bop bam huyet cap toc tai tp hcm dang ky hoc xoa bop bam huyet cap toc cap chung chi xoa bop bam huyet cap toc khai giang lop ky thuat vien xoa bop bam huyet cap toc tai hcm nen hoc ky thuat vien xoa bop bam huyet o dau tot hoc phi thap tuyen sinh lop ky thuat xoa bop bam huyet dao tao chung chi xoa bop bam huyet cap toc hoc nhanh nghiep vu xoa bop bam huyet