dao tao cap chung chi so cap nghe xoa bop bam huyet thong bao chieu sinh khoa hoc ky nang xoa bop bam huyet vat ly tri lieu can cu theo thong tu so 11 2001 tt byt ngay 06 06 2001 cua bo truong bo y te huong dan dieu hanh nghe ky thuat vien xoa bop nham dap ung nhu cau can thiet cua cho cac don vi to chuc ca nhan co nhu cau cong ty co phan giao duc viet nam to chuc chieu sinh cap chung chi nghiep vu so cap nghe xoa bop bam huyet vat ly tri lieu nhu sau 1 muc dich dang ky giay phep kinh doanh nghe massage spa nguoi dung dau co so massage spa phai co chung chi massage hay chung nhan hoc massage xoa bop bam huyet tai cac co so uy tin duoc phep cap chung chi chung nhan nam duoc tam quan trong cua xoa bop bam huyet phong va dieu tri benh duoc thuc hanh thanh thao cac thu thuat xoa bop bam huyet co ban trong cham soc suc khoe ung dung duoc xoa bop bam huyet vao viec cham soc cac chung benh thong thuong chu yeu la dau liet roi loan chuc nang co the 2 doi tuong hoc yeu cau trinh do thcs tro len la can bo giao vien nhan vien thuoc co so y te cac cap cac co so kham benh chua benh phuc hoi chuc nang cac khach san co so cham soc sac dep co so tham my co to chuc dich vu xoa bop cac ca nhan co nhu cau boi duong ky nang de phong benh nang cao suc khoe 3 noi dung hoc tam ky hoc va quan ly giai phau sinh ly ve sinh va cham soc suc khoe ly luan co ban ve y hoc co truyen xoa bop bam huyet va van dong mot so benh thuong gap khac 4 thoi gian va kinh phi dao tao thoi gian hoc 08 buoi 3h buoi khoa toi 2 4 6 hoac lop thu 7 chu nhat gio hoc sang 8h 11h chieu 13h 16h toi 18h 20h30 thoi gian hoc 1 2 thang kinh phi 4 000 000 hoc vien khoa hoc hoc vien tham du khoa boi duong neu dat yeu cau ky thi cuoi khoa se duoc cap chung chi nghiep vu theo dung quy dinh cua byt benh vien cham cuu trung uong 5 giang vien la cac y bac si cua vien y hoc dan toc co truyen truc tiep giang day va huong dan thuc hanh 6 quyen loi khi tham gia nam duoc kien thuc thuc hanh ve ky nang xoa bop bam huyet cho ban than nguoi than giup ho biet tu phong tranh benh tat cham soc suc khoe va dieu tri mot so benh don gian duoc hoc ly thuyet thuc hanh ngay tai co so hoc tap hoc xong duoc cap chung chi theo dung quy dinh cua byt hoc phi uu dai thoi gian hoc linh dong phong hoc voi day du cac trang thiet bi hoc tap 7 lien he dang ky cong ty co phan giao duc viet nam hoang quoc viet cau giay ha noi duong d2 p25 binh thanh tp hcm vui long lien he dien thoai hoac email kimthao hcm giaoducvietnam edu vn