cong ty co phan giao duc phuong dong add phong 603 khu 2 nha c6 khu do thi my dinh 1 duong tran huu duc tu liem ha noi cs2 duong 3 2 phuong 11 quan 10 tp ho chi minh email kimhuephuongdong gmail com thong bao v v to chuc dao tao an toan buc xa tai nha may kinh gui cac co quan to chuc ca nhan su dung thiet bi buc xa nguon phong xa va tien hanh cong viec buc xa lien quan can cu thong tu so 34 2014 tt bkhcn ngay 27 11 2014 cua bo khoa hoc va cong nghe quy dinh ve dao tao an toan buc xa doi voi nhan vien buc xa nguoi phu trach an toan va hoat dong dich vu dao tao an toan buc xa goi tat la thong tu 34 1 noi dung va chuong trinh dao tao noi dung 1 nhan vien buc xa trong x quang chan doan y te noi dung 2 nhan vien buc xa trong xa tri noi dung 3 nhan vien buc xa trong y hoc hat nhan noi dung 4 nhan vien buc xa trong chieu xa cong nghiep noi dung 5 nhan vien buc xa trong chup anh buc xa cong nghiep noi dung 6 nhan vien buc xa trong tham do khai thac che bien quang phong xa ke ca cac sa khoang co chua phong xa noi dung 7 nhan vien buc xa trong san xuat che bien chat phong xa noi dung 8 nhan vien buc xa trong dia vat ly phong xa noi dung 9 nhan vien buc xa trong su dung thiet bi dieu khien hat nhan trong cong nghiep ncs thiet bi soi chieu va thiet bi phan tich su dung nguon buc xa noi dung 10 nhan vien buc xa trong su dung nguon phong xa kin khac noi dung 11 nhan vien buc xa trong su dung nguon phong xa ho khac noi dung 12 nhan vien buc xa trong co so hat nhan noi dung 13 nguoi phu trach ung pho su co buc xa noi dung 14 nguoi phu trach an toan chuong trinh dao tao cua tung noi dung xin xem tai dia chi www nri gov vn hoac trong phu luc cua thong tu 34 2014 tt bkhcn 2 doi tuong dao tao can bo quan ly bac si va ky thuat vien lam viec tai cac co so y te co su dung buc xa trong chuan doan va dieu tri x quang ct pet y hoc hat nhan va xa tri can bo quan ly nhan vien va ky thuat vien lam viec trong cac nganh cong nghiep xay dung giao thong van tai hai quan chieu xa cong nghiep dia vat ly phong xa cac co so nghien cuu dao tao cac co so tham do khai thac che bien quang phong xa ke ca sa khoang co chua phong xa san xuat va che bien chat phong xa cac co so hat nhan can bo quan ly nhan vien o cac co so buc xa lam cong tac phu trach ung pho su so buc xa phu trach an toan 3 thoi gian 2 ngay 1 ngay ly thuyet 1 ngay thuc hanh giang vien la cac giang vien cao cap giau kinh nghiem cua cuc an toan buc xa hoc phi theo lop hoac tuy so luong dang ky lop ma se bao gia cu the bao gom chi phi tai lieu ngon ngu tieng viet dia diem to chuc tai co quan don vi cua cac don vi tham gia noi nhan giam doc nhu tren luu c ty da ky truong duc long