cong ty co phan giao duc phuong dong hn phong 603 nha c6 khu 2 khu do thi my dinh 1 tu liem ha noi tp hcm hoc vien hanh chinh quoc gia duong 3 2 phuong 11 quan 10 email kimhuephuongdong gmail com thu moi tham gia khoa dao tao boi duong nghiep vu su pham day nghe kinh gui quy co quan cong ty co phan giao duc phuong dong xin gui toi quy hoc vien loi chuc suc khoe va thanh cong voi su phat trien manh me cua nen giao duc nuoc ta doi hoi mot giao vien khong chinh co kien thuc la du ma con doi hoi giao vien phai co mot tam ly su pham vung vang co phuong phap quan ly va dao tao dung dan nam bat phuong phap giang day cac bo mon mot cach khoa hoc va logic de dap ung nhu cau do va nang cao hon nua tam ly nghiep vu truong dai hoc cong nghiep ha noi phoi hop lien ket voi cong ty cp giao duc phuong dong lien ket khai giang lop nghiep vu su pham day nghe voi noi dung cu the nhu sau 1 doi tuong du tuyen hoc sinh sinh vien cac truong tccn cd dh co du suc khoe de hoc tap va khong co tien an tien su danh cho ca nhan co nhu cau tham gia giang day tai cac trung tam truong tc cd dh dao tao nghe 2 chuong trinh dao tao do cac giang vien truong dai hoc cong nghiep ha noi truc tiep bien soan chuong trinh giao trinh va giang day 3 chung chi sau khi tham gia hoan thanh khoa dao tao hoc vien duoc to chuc thi cap chung chi cua tong cu day nghe bo lao dong thuong binh xa hoi cap 4 che do va quyen loi duoc tiep xuc voi phuong phap moi nhat hien dai nhat hoc vien sau khi tot nghiep dat loai xuat sac duoc cong ty nhan vao giang day hoac gioi thieu ve cac truong cac cong ty trung tam tu van dao tao 5 hoc phi 2 200 000d khoa hoc vien bao gom hoc phi tai lieu chung chi 6 luu y ngoai ra khong thu them bat cu khoan chi phi nao phat sinh 7 ho so dang ky hoc bao gom 01 ban chung minh thu nhan dan photo 02 anh 3x4 8 lich khai giang thuong xuyen 02 lop thang 9 thoi gian hoc thu 7 chu nhat hang tuan gio hanh chinh dia diem hoc tai add ha noi p202 nha c6 khoi 2 kdt my dinh1 tu liem ha noi hcm hoc vien hanh chinh quoc qia phuong 11 quan 10 ngoai ra cong ty con to chuc mo lop hoc tai cac co so dao tao dat tai cac tinh thanh tren toan quoc to chu c hua n luye n cap chung chi an toa n ve sinh lao do ng nho m 1 2 3 4 theo thong tu 27 bldtbxh ho tro cap chung chi nghe ca c loa i van thu luu tru na u an van hanh xe nang cau truc may xuc no i hoi ha nh nghe xay dung ca c loa i gia m sa t thi cong xay du ng ky su di nh gia chi huy truo ng cong tri nh xay du ng da u tha u moi gio i ba t do ng sa n pho ng cha y chu a cha y nghie p vu kinh doanh ga xang da u chu ng chi no mi n tho mi n qua n ly die u ha nh mo chung chi bac tho han co khi xay dung dien nuoc ne cop pha