vien phat trien kinh te quoc te thong bao tuyen sinh dao tao chinh quy so cap nghe trung cap nghe cao dang nghe nam 2017 lien tuc tuyen sinh xet tuyen va dao tao trong nam tuyen sinh toan quoc hoc buoi toi hoac thu 7 chu nhat co the mo tai cac dia phuong truong cao dang nghe gtvt trung uong i truc thuoc bo gtvt thanh lap theo qd so 1872 qd bldtbxh ngay 31 12 2007 cua bo truong bo ldtb xh nhung nam vua qua nha truong da duoc dau tu lon ve co so vat chat va trang thiet bi tu du an vien tro cua lien xo va du an oda cua nhat ban hien nay nha truong da duoc bo truong bo ldtb xh phe duyet dau tu 5 nghe trong diem theo qd so 862 qd bldtbxh va dang thuc hien su menh phat trien truong la mot truong day nghe co nghe cap do quoc te khu vuc asean va quoc gia bao gom van hanh may thi cong nen van hanh may thi cong mat duong cong nghe o to thi nghiem va kiem tra chat luong cau duong bo sua chua may thi cong xay dung dao tao da nganh da nghe da cap do da he gop phan vao su nghiep cnh hdh dat nuoc va hoi nhap quoc te i so cap nghe 3 6 9 thang han co khi dien dan dung dien cong nghiep dien nuoc dien thuy luc may thi cong xay dung dien may thi cong cong nghe o to sua chua dien may cong trinh sua chua may thi cong xay dung sua chua dien lanh o to sua chua he thong khung gam o to sua chua co khi dong co lap dat cau xay dung cau duong bo van hanh cau truc van hanh may xuc van hanh may ui van hanh may san van hanh may lu van hanh may rai tham van hanh may nang hang van hanh bua dong coc van hanh may thi cong nen van hanh may thi cong mat duong van hanh lo hoi thi nghiem va kiem tra chat luong cau duong bo xac dinh tinh chat co ly dat trong phong va hien truong xac dinh tinh chat co ly be tong xi mang xac dinh tinh chat co ly nhua va be tong nhua xac dinh tinh chat co ly kim loai va moi han on dinh duong tuan duong ve ky thuat tren may vi tinh cong nghe thong tin ne hoan thien cat got kim loai ke toan doanh nghiep ke toan hanh chinh su nghiep nghiep vu kinh doanh xang dau ii cao dang nghe 30 36 thang trung cap nghe 18 24 thang dien dan dung dien cong nghiep cong nghe o to han xay dung cau duong bo ke toan doanh nghiep thi nghiem va kiem tra chat luong cau duong bo sua chua may thi cong xay dung van hanh can cau truc van hanh may thi cong nen van hanh may thi cong mat duong iii dieu kien xet tuyen he cao dang nghe xet diem 2 mon toan ly cua 3 nam hoc thpt he trung cap nghe va trung cap chuyen nghiep xet diem 2 mon toan ly cua 3 nam hoc thpt hoac 4 namhoc thcs ghi chu hoc sinh sinh vien duoc xet hoc bong va xac nhan la doi tuong mien giam hoc phi theo che do nha nuoc duoc gioi thieu viec lam sau khi tot nghiep duoc lien thong cd nghe len dh tc nghe tc chuyen nghiep len cd duoc tham gia hoc lai xe o to mo to cac hang duoc tham gia hoc tieng han quoc tai truong de thi tuyen di lao dong han quoc du hoc nhat ban vua hoc vua lam duoc ho tro vay kinh phi viza hoc sinh tot nghiep thcs phai hoc them 1 nam van hoa thpt hoc het lop 12 nhung chua tot nghiep thpt phai hoc them 6 thang van hoa co lop hoc them de thi lay bang cap 3 btth va hoc len cac lop tc nghe cd nghe dia chi lien he hoc vien co nhu cau dang ky tai bo phan tuyen sinh phong dao tao cs 1 toa nha ct4ax2 bac linh dam p hoang liet q hoang mai tp ha noi cs 2 toa nha le hai 128 phan dang luu phuong 3 q phu nhuan tp hcm