vien phat trien kinh te quoc te so 14 iedi cong hoa xa hoi chu nghia viet nam doc lap tu do hanh phuc ha noi ngay 03 thang 07 nam 2017 thong bao tuyen sinh khoa hoc giam doc quan ly toa nha truoc su phat trien khong ngung cua nen kinh te viet nam cac toa cao oc cac khu dan cu va cac khu thuong mai moc len ngay mot nhieu nham dap ung nhu cau cua cu dan va cac doanh nghiep tren dia ban thanh pho va khap ca nuoc cac chu dau tu hoac ban quan ly toa nha deu mong muon toa nha cua minh hoat dong hieu qua ti le su dung cao cac chi phi van hanh va bao duong toa nha duoc tiet kiem nhung van mang lai su on dinh quan ly toa nha bao gom cao oc van phong khu thuong mai chung cu cung nhu quan ly bat dong san noi chung la linh vuc con kha moi me o viet nam doi ngu can bo chuyen vien quan ly hien tai chu yeu la tu dao tao thong qua thuc te cong viec trong khi do quan ly toa nha theo kinh nghiem cac nuoc la mot linh vuc chuyen mon tham chi la mot nganh nghe kinh doanh dich vu co quy trinh khoa hoc nham dam bao chat luong dich vu cua mot toa nha tu ket cau kien truc he thong pccc thang may dien nuoc cho den cac tien ich nhu ve sinh cay xanh va cac dich vu gia tri gia tang khac nham gop phan boi duong kien thuc va nghiep vu cho doi ngu dang cong tac trong linh vuc nay vien phat trien kinh te quoc te kinh moi anh chi tham gia khoa hoc giam doc quan ly toa nha cung voi doi ngu giang vien nhieu kinh nghiem doi tuong hoc thanh vien ban giam doc doanh nghiep quan ly van hanh toa nha ban quan ly toa nha cac doi tuong la to chuc ca nhan co nhu cau tham gia khoa hoc vhcc va quan ly toa nha dao tao nghe quan ly toa nha cho cac ban tre sinh vien moi ra truong va xay dung quy trinh quan ly toa nha cho nhung nguoi trong nganh thoi gian toi tu 18h00 21h00 thu 3 thu 5 thu 7 dia diem dia chi lau 2 toa nha 643 dien bien phu phuong 1 quan 3 tp ho chi minh hoc phi 3 000 000 vnd 1 hv nghi dinh nham giup cac ca nhan to chuc cap nhat cac quy dinh cua phap luat nam vung kien thuc chuyen mon nghiep vu quan ly van hanh nha chung cu vien phat trien kinh te quoc te to chuc khoa hoc boi duong kien thuc va chuyen mon nghiep vu ve giam doc quan ly toa nha voi nhung giang vien giau kinh nghiem chuyen sau va thuc te chung toi cam ket mang den cho hoc vien nhung trai nghiem thuc te nhung ky nang xu ly tinh huong hay xay ra trong toa nha nham muc tieu xay dung he thong ky thuat tot nhat co the quan ly quan tri tot han che rui ro xay ra hay ky nang ban rui ro tot quyen loi lop hoc quan ly van hanh chung cu ben canh nhung buoi hoc theo chuong trinh khung cua bo xay dung hoc vien con duoc bo sung nhung kien thuc thuc te nhu buoi hoc luat cap nhat nhat cach ung dung luat trong cong tac quan ly van hanh buoi hoc thuc te khao sat 1 toa nha bat ky ma don vi hoc vien dang ky de thay duoc thuc trang thuc te cua don vi minh tao co so cho cac hoc vien khac danh gia lai thuc te toa nha chung cu cua minh buoi thao luan trong suot qua trinh theo hoc hoc vien va giang vien dat cau hoi trao doi nhung van de ton tai bat cap hay xay ra trong cong tac van hanh tu van mien phi cac van de phat sinh trong cong tac quan ly van hanh sau nay noi dung chuong trinh quan ly hanh chinh 1 tong quan ve cong tac quan ly toa nha gioi thieu cac tieu chuan trong qltn cac dinh nghia trong quan ly nha cao tang theo tieu chuan quoc te 2 nhom kien thuc va ky nang quan tri nhan luc tong quat ve quan tri nhan luc so do to chuc va cau truc nhan su mot don vi quan ly toa nha tuyen chon va dao tao nhan vien hoach dinh va quan ly he thong luong thuong 3 nhom kien thuc va ky nang ve van hanh va quan ly tai san quan ly tien khai truong thiet lap he thong cac quy trinh van hanh toa nha cong tac quan ly he thong ky thuat quan ly tien ich cua toa nha quan ly nha cung ung dich vu lap ke hoach thuc hien quy trinh tuyen chon nha thau cac dich vu 4 nhom kien thuc va ky nang quan ly tai chinh thiet lap he thong to chuc cong tac ke toan phuong phap xay dung ngan sach hoat dong theo doi va quan ly cac khoan thanh toan kiem soat ke hoach chi phi van hanh toa nha hang nam he thong bao cao doanh thu chi phi thanh toan 5 nhom kien thuc va ky nang ve quan ly khach hang cong tac cham soc khach hang quan ly hop dong khach thue so tay khach hang huong dan trang tri noi that 6 nhom kien thuc va ky nang ve quan ly rui ro quan tri he thong ky thuat va quan tri rui ro trong cong tac quan ly van hanh toa nha cong tac bao ve an ninh trat tu cong tac giam sat toa nha bao hiem tai san va trach nhiem cong cong trong toa nha quan ly he thong ky thuat 7 nhom kien thuc ve phap luat chuyen de phap luat ve nha o chuyen de phap luat ve kinh doanh bds chuyen de phap luat ve quan ly su dung nha chung cu 8 quan ly van hanh bao hanh bao tri nha va he thong cap dien cap va thoat nuoc trong nha chung cu he thong cap dien cap va thoat nuoc bao hanh bao tri he thong cap dien cap va thoat nuoc co che phoi hop he thong 9 quan ly van hanh bao hanh bao tri he thong thong gio cap nhiet trong nha chung cu he thong thong gio cap nhiet toa nha bao hanh he thong dieu hoa khong khi thong gio cap nhiet cho toa nha cong tac bao tri he thong thong gio cap nhiet trach nhiem va co che phoi hop cac ben lien quan 10 quan ly van hanh bao hanh bao tri he thong thiet bi pccc ve an toan pccc viec bao ve cuu nan cuu ho va viec ung pho voi dong dat thien tai trong nha chung cu kien thuc nghiep vu ve an toan chay no cuu nan va ung pho voi thien tai quan ly van hanh bao tri may moc thiet bi pccc cuu nan trong toa nha trach nhiem va co che phoi hop giua doanh nghiep quan ly van hanh voi chu dau tu ban quan tri chinh quyen dia phuong co quan pccc cuu nan cuu ho 11 quan ly van hanh bao tri thang may trong toa chung cu phan loai thang may quy dinh hien hanh ve lap dat thang may trong nha cao tang nguyen ly cau tao cua thang may van hanh thang may nguon kinh phi de van hanh bao tri thang may giang vien ong nguyen duy thanh ong nguyen duy thanh co gan 15 nam kinh nghiem trong nganh bat dong san va quan ly bat dong san ong da tung giu cac chuc vu quan trong nhu giam doc cao oc starview quan ly giam sat thi cong va lap thuyet minh mot so du an nhu chung cu khai hoan chung cu paradise toa nha vp starview 1 2 khu cong nghiep phu my 3 brvt trung tam hanh chinh huyen tan hiep kieng giang benh vien da khoa huyen vinh thanh can tho benh vien da khoa dong nai tttm diamond plaza toa nha vinacomin ha noi giam doc nhan su pho truong ban quan ly toa nha ct plaza cua tap doan ctgroup giam doc dieu hanh cong ty quan ly toa nha the useful va era town thuoc tap doan duc khai giam doc tu van cong ty quan ly bds care propery co van ban tgd cong ty cp sai gon trien vong savista ve doi ngoai truyen thong va khai thac kinh doanh giam doc du an cong ty cp sai gon trien vong savista tu van va quan ly cac toa nha van phong chung cu phuc hop tong dien tich quan ly tren 500 000m2 mot so toa nha tieu bieu nhu sau toa nha van phong hai au bidv fpt hdtc xo so kien thiet tp hcm toa nha vinacomin ha noi toa nha eurowindow toa nha chung cu botanic hoang kim the gia lu gia the flemington the useful cty duc khai city garden toa nha phuc hop va da nang ct plaza toa nha van phong ket hop bai dau xe lon nhat tp hcm samco 326 vo van kiet lu gia plaza diamond plaza aeon mall va cac toa nha cao oc van phong va nha chung cu tren dia ban tp hcm co van va xay dung he thong quan ly toa nha cho cong ty cp bao ve thuc vat an giang diamond plaza lu gia plaza the tropic gradent toa thap doi trung tam hanh chinh tinh binh duong toa nha dau khi vung tau trung tam quy dat tinh br vt va hien nay ong dang la chu nhiem nhiem ky 1 cua cau lac bo quan ly toa nha bmc da duoc bo xay dung thong qua ong la chuyen gia trong linh vuc quan tri rui ro toa nha tham gia gop y sua doi luat nha o 2014 va quy che quan ly chung cu 2014 cua so xay dung va cuc quan ly nha cua bo xay dung duoc nhieu bao chi truyen hinh phong van dua tin chuyen gia nguyen hai sam pho giao su luat chuyen gia tu van ve linh vuc dat dai va dau tu kinh doanh bat dong san giang vien bo mon luat dat dai luat kinh doanh bat dong san phap luat ve boi thuong va giai phong mat bang va ky nang tu van trong linh vuc dat dai khoa phap luat kinh te truong dai hoc luat ha noi giang vien tham gia giang day tap huan noi chuyen chuyen de chuyen sau ve linh vuc dat dai kinh doanh bds cho cac doanh nghiep cac tap doan cac cong ty va cac tong cong ty ubnd cac tinh va cac so ban nganh co lien quan toi quan li nha nuoc ve dat dai va kinh doanh bds tham gia cac hoat dong thuc tien chu yeu nhu chuyen gia tu van cac van phap li ve dat dai bat dong san cho cac doanh nghiep cac tap doan bao gom tu van ve chinh sach tai chinh ve dat dai bat dong san cua doanh nghiep trong truong hop co phan hoa cac doanh nghiep nha nuoc sap nhap chia tach ban doanh nghiep tu van cac giai phap phap li ve dat dai bat dong san cua cac doanh nghiep trong viec chuyen nhuong gop von cho thue the chap dat dai va tai san tren dat tu van cac phuong an giai quyet cac mau thuan tranh chap bat dong giua cac dn trong dau tu kinh doanh bds bang thuong luong va tranh tung tai toa tu van cac hoat dong dau tu kinh doanh bds va kinh doanh dich vu bat dong san tai cac doanh nghiep cac san giao dich bds tham gia thuong luong dam phan soan thao va ky ket cac hop dong trong giao dich dat dai nha o tu van cho nhieu to chuc ca nhan trong viec bao ve quyen va loi ich hop phap dac biet trong cac linh vuc tai chinh ve dat dai cua doanh nghiep cap giay chung nhan quyen su dung dat nhung bat dong trong linh vuc ve boi thuong ho tro tai dinh cu khi nha nuoc thu hoi dat thua ke chuyen nhuong tang cho quyen su dung dat ong tran xuan cuong ky su hien truong tai cong ty tu tao pt nha tong cong ty dtpt nha ha noi tai cong ty tnhh lien doanh vinaconex taisei giam doc du an tai cong ty tnhh thang may schindler viet nam giam doc chi nhanh da nang cong ty tnhh thang may schindler viet nam giam doc chi nhanh ha noi cong ty tnhh thang may otis viet nam giam doc dieu hanh cong ty cp dau tu phat trien quoc te iicc chuyen vien tu van hdqt cong ty cp dau tu phat trien quoc te iicc lien he vien phat trien kinh te quoc te toa nha ct4ax2 bac linh dam hoang mai ha noi so 128 phan dang luu phuong 3 quan phu nhuan tp hcm