so ke hoach va dau tu ha noi cong ty cp giao duc viet nam so 451 hoang quoc viet cau giay ha noi thong bao ve viec mo lop boi duong quan ly nha nuoc ngach chuyen vien thuc hien nghi dinh 18 2010 nd cp ngay 05 3 2010 cua chinh phu ve dao tao boi duong cong chuc va quyet dinh so 1374 qd ttg ngay 12 8 2011 cua thu tuong chinh phu ve viec phe duyet ke hoach dao tao boi duong can bo cong chuc giai doan 2011 2015 can cu quyet dinh 900 qd bnv ngay 06 thang 8 nam 2013 cua bo truong bo noi vu ban hanh boi duong chuong trinh chuyen vien can cu quyet dinh so 975 qd bnv ngay 28 thang 08 nam 2013 cua bo noi vu ban hanh boi duong chuong trinh chuyen vien chinh can cu vao nhu cau cua cac co quan don vi nham chuan hoa cong tac can bo va nang cao nang luc quan ly nha nuoc cho can bo cong chuc dang cong tac tai cac co quan to chuc nha nuoc dia phuong chung toi to chuc cac lop dao tao boi duong theo tieu chuan ngach nhu sau doi tuong tham gia khoa hoc 1 lop boi duong ngach chuyen vien cong chuc vien chuc ngach can su va tuong duong co thoi gian giu ngach toi thieu 03 nam cong chuc vien chuc ngach chuyen vien va tuong duong ke ca cong chuc du bi chua qua khoa boi duong kien thuc quan ly nha nuoc cong chuc quan ly cap phong va du nguon cong chuc quan ly cap phong doi tuong chuyen tu cac co quan hanh chinh su nghiep doanh nghiep nha nuoc sang cac co quan hanh chinh su nghiep nhung chua duoc boi duong kien thuc quan ly nha nuoc 2 lop boi duong ngach chuyen vien chinh lanh dao cap vu va tuong duong lanh dao cap so va tuong duong lanh dao cap phong va tuong duong chuyen vien chinh va tuong duong chua qua khoa hoc boi duong kien thuc qlnn chuong trinh chuyen vien chinh chuyen vien va tuong duong co thoi gian giu ngach chuyen vien va tuong duong tu 05 nam tro len doi voi dien quy hoach thi tu 03 nam tro len doi voi cac to chuc chinh tri to chuc chinh tri xa hoi doanh nghiep nha nuoc la can bo co muc luong tuong duong tu 3 00 tro len doi voi cac don vi thuoc luc luong vu trang la can bo quan nhan tham gia quan ly co ham cap tu thuong uy tro len noi dung chuong trinh thuc hien theo chuong trinh do bo noi vu ban hanh theo quyet dinh 900 qd bnv ngay 06 thang 08 nam 2013 cua bo truong bo noi vu thoi luong va hoc phi thoi luong 02 thang hoc phi hoc phi lop chuyen vien chinh 3 600 000 d hv khoa hoc phi lop chuyen vien 3 400 000 d hv khoa van bang chung chi ket thuc khoa hoc hoc vien dat yeu cau duoc cap chung chi dao tao boi duong quan ly nha nuoc ngach chuyen vien va quan ly nha nuoc ngach chuyen vien chinh do truong dai hoc noi vu thuoc bo noi vu cap chung chi la dieu kien can de thi nang ngach va co gia tri vinh vien tren toan quoc nhung loi the khi hoc tai cong ty co phan giao duc viet nam tang 2 so 451 hoang quoc viet cau giay ha noi giang vien giau kinh nghiem uy tin giang vien thuoc truong dai hoc noi vu giang vien thuoc cac so bo nganh truc tiep tham gia giang day thoi gian hoc tap linh hoat thuan tien co so vat chat day du hien dai van bang chung chi chinh quy uy tin dia diem va dang ky hoc xin lien he email thaongan giaoducvietnam edu vn skype thaonganhy hotmail com cong ty co phan giao duc viet nam tai ha noi tang 2 so 457 hoang quoc viet cau giay ha noi tai ho chi minh so 195 duong d2 quan binh thanh tp hcm