lop an toan phong chay chua chay cong ty co phan giao duc phuong dong tran trong thong bao khai giang lien tuc 02 lop tuan thoi gian dao tao 02 ngay giang vien la cac giang vien giau kinh nghiem trong cong tac phong chay chua chay va cuu ho cuu nan hoc phi 900 000d nguoi chi phi tren da bao gom chung nhan tai lieu va an nhe giua gio ngon ngu tieng viet doi tuong cac nha quan ly doanh nghiep quan ly san xuat can bo nhan vien lam viec trong nganh cong nghiep san xuat che tao xay dung chuong trinh dao tao chuyen de cong tac thanh tra kiem tra pccc doi voi cac co so che bien bao quan van chuyen cac san pham khi dot va san pham dau mo i noi dung hoc chuong muc noi dung hinh thuc tiet lt th chuong 1 nhan thuc chung ve cong tac kiem tra ve pccc 1 1 mot so van de chung ve kiem tra ve phong chay va chua chay 2 1 1 1 2 to chuc cong tac kiem tra ve phong chay va chua chay 2 1 1 chuong 2 kiem tra ve pccc 2 1 noi dung kiem tra ve phong chay va chua chay 6 4 2 2 2 che do hinh thuc kiem tra an toan phong chay va chua chay 4 2 2 2 3 cac buoc tien hanh kiem tra an toan ve phong chay va chua chay 2 1 1 chuong 3 thu tuc bien ban va cong van trong kiem tra an toan phong chay va chua chay 3 1 thu tuc trong kiem tra an toan phong chay va chua chay 2 1 1 3 2 bien ban kiem tra an toan ve phong chay va chua chay 2 1 1 3 3 cong van kien nghi ve phong chay chua chay kiem tra trinh 2 1 1 kiem tra 2 tong cong 24 12 10 chuong trinh dao tao nghiep vu pccc stt no i dung chi nh hi nh thu c 1 cac van ban quan ly nha nuoc ve cong tac pccc kien thuc co ban ve pccc quy trinh xu ly khi co chay phan loai dam chay cac loai chat chay cach nhan biet mot dam chay qua cac dau hieu ban dau ly thuye t 2 cac phuong phap bien phap chua chay ly thuyet doi hinh chua chay ly thuyet 3 su dung cac phuong tien chua chay ban dau binh chua chay hong nuoc chua chay vach tuong he thong bao chay chua chay tu dong thoat nan an toan trong dam chay ly thuyet 4 doi hinh chua chay co ban thao tac xach vac rai va cuon voi chua chay ky thuat trien khai duong voi chua chay nha cao tang doi hinh chua chay nha cao tang ly thuyet 5 quy trinh su dung cac phuong tien chua chay ban dau nhu binh chua chay mfz4 mt3 thuc hanh 6 thuc hanh su dung binh chua chay de chua chay 1 khay xang 1m2 thuc hanh 7 su dung chan de dap tat khay xang thuc hanh 8 kiem tra ket thuc khoa hoc cong ty co phan giao duc phuong dong hn phong 603 nha c6 khu 2 khu do thi my dinh 1 tu liem ha noi tp hcm hoc vien hanh chinh quoc gia duong 3 2 phuong 11 quan 10 email kimhuephuongdong gmail com cap chung chi nghiep vu phong chay chua chay de an toan phong chay chua chay cach dam bao an toan pccc noi cap chung chi an toan lao dong nghiem ngat ve pccc pccc tai ha noi pccc hai phong chung chi pccc cong an ha noi cap