vien phat trien kinh te quoc te truong cao dang nghe thuong mai va cong nghiep email ha vienquocte vn thong bao cac lop nghiep vu kinh doanh xang dau va gas truong cao dang nghe thuong mai va cong nghiep la truong cong lap thuoc bo cong thuong thuc hien ke hoach tuyen sinh nam 2016 ngoai cac lop tap trung dai han nha truong con lien tuc to chuc cac lop dao tao ngan han lien thong doi voi cac nghe thuoc linh vuc kinh doanh xang dau va khi dau mo hoa long lpg cu the nhu sau doi tuong tuyen sinh cac can bo nhan vien cong nhan cua cac cong ty doanh nghiep dang tham gia hoat dong kinh doanh trong linh vuc xang dau va gas i cac lop nghiep vu so cap ngan han 1 nghiep vu kinh doanh xang dau thoi gian 3 thang cap chung chi so cap nghe thoi gian duoi 3 thang cap giay chung nhan 2 nghiep vu bao ve moi truong trong kinh doanh xang dau va khi dau mo hoa long thoi gian dao tao 4 ngay cap giay chung nhan 3 nghiep vu kinh doanh khi dau mo hoa long lpg thoi gian dao tao 10 ngay cap giay chung nhan 4 nghiep vu cua hang truong thoi gian duoi 10 ngay cap giay chung nhan 5 dao tao boi duong thi nang bac nghe cac nghe thuoc linh vuc xang dau va gas thoi gian boi duong va thi nang bac tu 3 den 10 ngay hoc phi theo thoa thuan can cu so luong hoc vien cua moi lop thoi gian hoc trong gio hoac ngoai gio hanh chinh tuy theo dang ky cua hoc vien dia diem hoc tai truong cd nghe tm cn hoac dao tao rieng tai cac don vi co nhu cau hinh thuc dao tao tap trung mot dot hoac chia theo nhieu dot ii dao tao lien thong cao dang nghe quan tri kinh doanh xang dau va gas yc tot nghiep trung cap nghe hoac tuong duong nghe quan tri kinh doanh xang dau va gas thoi gian dao tao 1 nam hoc phi theo quy dinh 450 000d sinh vien thang thu 10 thang bang cap sau khi tot nghiep bang tot nghiep cao dang nghe tm cn to chuc ca nhan co nhu cau tham gia cac khoa dao tao neu tren xin lien he phong dao tao email ha vienquocte vn cs 1 toa nha ct4ax2 bac linh dam p hoang liet q hoang mai tp ha noi cs 2 toa nha 128 phan dang luu phuong 3 quan phu nhuan tp ho chi minh dao tao nghiep vu bao ve moi truong trong kinh doanh xang dau khi dau mo hoa long nghiep vu quan ly do luong chat luong trong kinh doanh khi dau mo hoa long lpg nghiep vu kinh doanh khi dau mo hoa long lpg bao gom ca ga xang dau nghiep vu dam bao an toan moi truong trong kinh doanh xang dau