cong ty co phan giao duc phuong dong chuong trinh tap huan nghiep vu ban bell va buong le tan bep danh cho nha hang khach san i kien thuc chung 6 buoi tam ly khach du lich ky nang giao tiep ii kien thuc chuyen nganh 1 nghiep vu ban bar nhan thuc tong quan ve chuc nang nhiem vu va cong viec nha hang bay buoc co ban de tro thanh mot nhan vien chuyen nghiep kien thuc ve thuc don cong tac set up sap dat ban theo tieu chuan quoc te ky nang ghi thuc don cho nha hang quy trinh phuc vu xu ly than phien cua khach ky nang giao tiep khach hang qua dien thoai 2 buoi giang vien truong cao dang du lich ha noi 2 nghiep vu buong gioi thieu tong quan ve nghiep vu buong phuc vu phong khach dich vu phuc vu vao buoi toi kiem tra phong khach khu vuc cong cong va cac loai lau don cong viec cua bo phan phong 2 buoi giang vien truong cao dang du lich ha noi 3 nghiep vu bep gioi thieu ve so do co cau to chuc bo phan bep phuong phap lam chin thuc pham quy trinh bay tri va thuc hien mon an ve sinh an toan thuc pham va an toan phan loai cau truc thuc don 2 buoi giang vien truong cao dang du lich ha noi 4 nghiep vu bell gioi thieu tong quan ve nghiep vu bell nghiep vu phuc vu khach mo cua chao don khach vao khach san van chuyen hanh ly huong dan khach den phong o ky nang giao tiep va xu ly tinh huong cua khach hang 2 buoi giang vien truong cao dang du lich ha noi 5 nghiep vu le tan gioi thieu ve bo phan le tan ky nang xu ly tinh huong va giai quyet than phien cua khach dat buong thu tuc nhan buong va dang ky cac dich vu cho khach trong khach san thu tuc tra buong va nghiep vu thu ngan 2 buoi giang vien truong cao dang du lich ha noi