vien phat trien kinh te quoc te cs 1 toa nha ct4ax2 kdt bac linh dam quan hoang mai ha noi cs 2 128 phan dang luu phuong 3 q phu nhuan tp ho chi minh thong bao v v mo lop boi duong nghiep vu do boc khoi luong va lap du toan can cu thong tu so 05 2007 tt bxd ngay 25 7 2007 cua bo xay dung huong dan lap va quan ly chi phi dau tu xay dung cong trinh can cu cong van so 737 bxd vp ngay 22 thang 4 nam 2008 cua bo xay dung ve viec cong bo huong dan do boc khoi luong xay dung cong trinh can cu quyet dinh so 01 2008 qd bxd ngay 01 02 2008 cua bo truong bo xay dung ve viec ban hanh chuong trinh khung dao tao boi duong nghiep vu dinh gia xay dung vien phat trien kinh te quoc te voi su cong tac cua cac giao su tien si va cac chuyen gia dau nganh cua bo ke hoach va dau tu bo tai chinh bo xay dung dai hoc xay dung quyet dinh to chuc khoa hoc boi duong nghiep vu do boc khoi luong va lap du toan voi cac noi dung sau 1 doi tuong du hoc giam doc truong pho ban qlda ke toan truong truong pho cac phong ban chuc nang chu nhiem cong trinh cac can bo chuyen mon ky thuat sinh vien va cac ca nhan co nhu cau 2 thoi gian hoc khai giang thu 2 hang tuan lop ngay sang tu 8h00 11h chieu 14h00 17h00 lop toi tu 18h00 21h00 3 kinh phi 1 400 000vnd hoc vien bao gom tai lieu hoc tap va giai khat giua gio 4 dia diem hoc tai ha noi so 2 nguyen ngoc nai quan thanh xuan ha noi tai tp hcm hoc vien hanh chinh quoc gia ho chi minh so 10 duong 3 2 p 12 q 10 tp ho chi minh 5 thoi gian dang ky va thu tuc nhap hoc kinh de nghi cac to chuc don vi va ca nhan co nhu cau tham du cac lop boi duong nghiep vu gui cong van hoac fax danh sach hoc vien tham du lop tap huan truoc ngay khai giang cho moi khoa hoc hoc vien nop 01 cmnd photo va 02 anh 3x4 tai lop hoc phong dao tao