always beside your success vien phat trien kinh te quoc te cs 1 toa nha ct4ax2 bac linh dam p hoang liet q hoang mai hn cs 2 128 phan dang luu phuong 3 q phu nhuan tp ho chi minh ha noi ngay 01 thang 03 nam 2017 thong bao ve viec to chuc lop boi duong nghiep vu dau thau kinh gui ban lanh dao cac don vi doanh nghiep can cu luat dau thau so 43 2013 qh13 ngay 26 thang 11 nam 2013 can cu nghi dinh so 63 2014 nd cp ngay 26 thang 6 nam 2014 cua chinh phu quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua luat dau thau ve lua chon nha thau can cu nghi dinh so 30 2015 nd cp ngay 17 thang 3 nam 2015 cua chinh phu quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua luat dau thau ve lua chon nha dau tu can cu thong tu 03 2016 tt bkhdt ngay 05 05 2016 can cu danh sach vien duoc dang tai tai website cua bo ke hoach va dau tu muasamcong mpi gov vn co so dao tao can cu huong dan cua bo khdt va nham trang bi cho hoc vien kien thuc cung nhu nhung ky nang thuc hanh trong dau thau dap ung yeu cau nang cao hieu qua va chat luong cua cong tac dau thau vien phat trien kinh te quoc te tran trong kinh moi cac to chuc ca nhan tham du khoa dao tao boi duong nghiep vu dau thau nhu sau khoa hoc kinh phi khai giang giang vien nghiep vu dau thau 800 000vnd 01 hoc vien lien tuc 2 lop 1 thang va dao tao hop dong rieng tai dn cac gs ts cac chuyen gia cuc dau thau bo kh dt dang ky hoc dien thoai truc tiep fax hoac email truoc ngay khai giang de nhan thu mo i ho c thong tin chi tie t dia diem hoc thoi gian hoc ho so nhap hoc dia diem hoc so 1 hoang dao thuy quan thanh xuan tp ha noi truong dao tao cb le hong phong 220 duong lang ha noi hoc vien hanh chinh quoc gia so 10 duong 3 2 p12 q10 tp hcm cac nha khach truong chinh tri khach san tinh thanh tren toan quoc a khung noi dung dao tao dau thau cb doi voi lua chon nha thau 1 chuyen de 1 tong quan ve lua chon nha thau 2 chuyen de 2 ke hoach lua chon nha thau 3 chuyen de 3 quy trinh lua chon nha thau 4 chuyen de 4 lua chon nha thau qua mang 5 chuyen de 5 hop dong 6 chuyen de 6 bao dam liem chinh trong dau thau va xu ly vi pham phap luat ve dau thau b khung noi dung dao tao dau thau cb doi voi lua chon nha dau tu chuyen de 1 tong quan ve lua chon nha dau tu chuyen de 2 quy dinh chung ve dau tu theo hinh thuc doi tac cong tu dau tu du an co su dung dat chuyen de 3 so tuyen va ke hoach lua chon nha dau tu chuyen de 4 quy trinh lua chon nha dau tu thuc hien du an ppp chuyen de 5 quy trinh lua chon nha dau tu thuc hien du an dau tu co su dung dat chuyen de 6 hop dong chuyen de 7 bao dam liem chinh trong dau thau va xu ly vi pham phap luat ve dau thau c chuong trinh khung boi duong giang vien dau thau chuyen de 1 gioi thieu chung cac nguyen tac cb trong dau thau va he thong chinh sach ve dau thau chuyen de 2 dau thau trong boi canh quoc te chuyen de 3 yeu cau doi voi tung loai hinh dao tao boi duong ve dau thau chuyen de 4 boi duong kien thuc chuyen mon sau ve dau thau chuyen de 5 nang cao cac ky nang trong hoat dong giang day ve dau thau kinh de nghi quy lanh dao don vi ca nhan pho bien thong bao nay cho cac don vi nganh doc va don vi tren dia ban vien rat mong nhan duoc su quan tam hop tac cua quy co quan lien he phong dao tao