vien phat trien kinh te quoc te cs 1 toa nha ct4ax2 kdt bac linh dam quan hoang mai ha noi cs 2 128 phan dang luu phuong 3 quan phu nhuan ho chi minh thong bao v v mo lop boi duong nghiep vu chi huy truong cong truong can cu nghi dinh so 12 cua bo xay dung huong dan lap va quan ly chi phi dau tu xay dung cong trinh can cu nhu cau dao tao cua can bo vien phat trien kinh te quoc te voi su cong tac cua cac giao su tien si va cac chuyen gia dau nganh cua bo ke hoach va dau tu bo tai chinh bo xay dung dai hoc xay dung quyet dinh to chuc khoa hoc boi duong nghiep vu chi huy truong cong trinh voi cac noi dung sau doi tuong du hoc tat ca cac ca nhan co nhu cau kinh phi 1 100 000vnd hoc vien bao gom tai lieu hoc tap va giai khat giua gio dia diem hoc tai ha noi truong dao tao can bo le hong phong 220 duong lang dong da ha noi tai tp hcm hoc vien hanh chinh quoc gia ho chi minh so 10 duong 3 2 p 12 q 10 tp ho chi minh thoi gian dang ky va thu tuc nhap hoc kinh de nghi cac to chuc don vi va ca nhan co nhu cau tham du cac lop boi duong nghiep vu gui cong van hoac fax danh sach hoc vien tham du lop tap huan truoc ngay khai giang cho moi khoa hoc hoc vien nop 01 cmnd photo va 02 anh 3x4 tai lop hoc hau dao tao cac hoc vien sau khi ket thuc khoa hoc se duoc cap chung chi chung nhan theo dung quy dinh cua phap luat chung chi co dong dau noi cua co so dao tao da duoc bo cong an kiem tra chong gia mao cung cap va huong dan cac van ban phap luat moi nhat tu van mien phi ve cac cong tac dau thau quan ly du an va thanh quyet toan cong trinh xay dung tu van lam chung chi hanh nghe thiet ke khao sat giam sat ky su dinh gia moi gioi bds dinh gia bds