vien phat trien kinh te quoc te email ha vienquocte vn thong bao dao tao va huan luyen nghiep vu tay nghe chi huy no min tho min tho van chuyen va thu kho min can cu thong tu so 23 2009 tt bct cua bo cong thuong ban hanh ngay 11 08 2009 ve quy dinh chi tiet mot so deu cua nghi dinh so 39 2009 nd cp cua chinh phu ban hanh ngay 23 04 2009 ve vat lieu no cong nghiep tai dieu 6 can cu qcvn 02 2008 bct quy chuan ky thuat quoc gia ve an toan trong bao quan van chuyen su dung va tieu huy vlncn voi muc dich dao tao chi huy no min tho min va nhung nguoi co lien quan den vat lieu no cong nghiep vlncn can cu vao nhu cau cua cac don vi ca nhan co mo va lam cong tac quan ly mo vien phat trien kinh te quoc te va truong dai hoc mo dia chat da phoi hop to chuc thanh cong nhieu khoa dao tao de tao dieu kien cho cac don vi thuan loi tham gia khoa hoc vien phat trien kinh te quoc te quyet dinh mo khoa dao tao chi huy no min tho min thu kho vlncn van chuyen vlncn tren toan quoc nham trang bi nang cao ren luyen ky nang cap nhat boi duong nhung kien thuc thuc tien nang cao ky thuat va hieu qua trong hoat dong san xuat kinh doanh cua don vi khai thac mo dac biet han che toi da nhung rui ro xay ra cho cac don vi khi tien hanh khai thac mo ngoai thuc dia 1 doi tuong tham gia can bo dang lam cong tac chi huy tho min thu kho van chuyen vlncn ma chua co van bang chung chi hoac cac can bo chuan bi duoc bo nhiem lam cong tac chi huy no min tho no min thu kho bao quan van chuyen vat lieu no ca nhan co nhu cau 2 doi ngu giang vien gom cac giao su pho giao su tien si thac si va cac chuyen gia hang dau trong linh vuc giang day cung nhu ngoai thuc dia ve ky thuat khai thac mo va no min cua truong dai hoc mo dia chat vien phat trien kinh te quoc te rat mong nhan duoc su ho tro tich cuc cua so tai nguyen moi truong so cong thuong so ke hoach dau tu cac co quan chu quan tai dia phuong thong bao den cac don vi hoat dong trong linh vuc khai thac mo no min tham gia chuong trinh 3 kinh phi hoc phi bao gom hoc phi tai lieu va giai khat giua gio giam doc quan ly dieu hanh mo 6 000 000dong hoc vien chi huy no min 3 500 000 dong hoc vien tho min thu kho van chuyen vlncn 3 300 000d hoc vien 4 thoi gian thang 1 nam 2017 mo t nga y ho c 2 buo i sa ng chie u sang tu 8 gio den 11 gio 30 chieu tu 13 gio 30 den 17 gio 5 dia diem ha noi cong ty co phan xay dung cong trinh ngam tang 11 toa nha vinaconex 9 duong pham hung phuong me tri ha quan nam tu liem ha noi tai cac tinh thanh nha khach tinh uy cac tinh tren toan quoc phong dao tao email ha vienquocte vn