thong bao chieu sinh lop nghiep vu su pham giang vien cao dang dai hoc chung chi nghiep vu su pham cho giang vien cao dang dai hoc co trinh do dai hoc tro len co nguyen vong giang day tai cac truong hoc phi 3 000 000 vnd hoc phi da bao gom hoc phi le phi thi va cap chung chi chung chi truong dh su pham ha noi cap ho so gom 3 anh 3x4 1 cmnd photo bang tn dai hoc photo cong chung don dang ky hoc co xac nhan cua truong hoac dia phuong theo mau noi dung chuong trinh dao tao theo thong tu so 12 2013 tt bgddt ngay 12 4 2013 ve viec ban hanh chuong trinh boi duong nghiep vu su pham cho giang vien trong co so giao duc dai hoc giao duc dai hoc the gioi va viet nam tam ly giao duc hoc dai hoc tam ly hoc dai cuong ly luan va phuong phap day dai hoc phat trien chuong trinh va to chuc qua trinh dao tao danh gia trong day dai hoc su dung cong nghe trong day hoc dai hoc phuong phap nghien cuu khoa hoc su pham nang cao chat luong tu hoc giao duc hoc dai cuong lich hoc lop toi tu thu 2 den thu 6 1 5 thang lop ngay thu 7 cn hang tuan 02 thang ngay khai giang lien he de biet chi tiet moi chi tiet xin vui long lien he cong ty cp giao duc viet nam email kimthao hcm giaoducvietnam edu vn