nham chuan hoa cong tac can bo va nang cao nang luc quan ly nha nuoc cho can bo cong chuc dang cong tac tai cac co quan to chuc nha nuoc dia phuong du dieu kien thi nang ngach chuyen vien chuyen vien chinh va tuong duong cong ty co phan giao duc viet nam chieu sinh lop chuyen vien chuyen vien chinh i lop boi duong quan ly nha nuoc ngach chuyen vien 1 muc dich chung cua khoa hoc trang bi cap nhat nhung kien thuc can thiet ve quan ly nha nuoc va ky nang thuc thi cong viec dong thoi tang cuong y thuc phuc vu nhan dan nham nang cao nang luc cong tac cua cho can bo cong chuc vien chuc trong thuc hien nhiem vu va quyen han va trach nhiem duoc giao chuan hoa ngach chuyen vien cho can bo cong chuc vien chuc phu hop voi vi tri viec lam va thoi gian cong tac theo quy dinh cua bo noi vu chung chi hoan thanh chuong trinh quan ly nha nuoc ngach chuyen vien la co so dieu kien bat buoc de can bo cong chuc vien chuc du tieu chuan bo sung ho so du thi nang ngach 2 noi dung chuong trinh thuc hien theo chuong trinh do bo noi vu ban hanh theo quyet dinh 900 qd bnv ngay 06 thang 8 nam 2013 cua bo truong bo noi vu ban hanh phu luc kem theo 3 doi tuong can bo cong chuc vien chuc ngach can su dang lam viec trong cac co quan nha nuoc cac to chuc dang doan the va doanh nghiep nha nuoc co thoi gian giu ngach toi thieu 03 nam can bo cong chuc vien chuc dang trong thoi gian tap su chuyen vien co nhu cau tham du khoa hoc 4 dia diem to chuc khoa hoc tai ha noi va cac tinh khac co nhu cau 5 van bang chung chi theo quy dinh cua nghi dinh so 18 2010 nd cp cua chinh phu cho hoc vien hoan thanh chuong trinh dao tao 6 thoi gian hoc 02 thang ii lop boi duong quan ly nha nuoc ngach chuyen vien chinh 1 muc dich chung cua khoa hoc phat trien nang luc thuc thi cong vu cho can bo cong chuc vien chuc ngach chuyen vien chinh phu hop voi tieu chuan theo quy dinh va dap ung yeu cau cai cach hanh chinh nha nuoc chuan hoa ngach chuyen vien chinh cho can bo cong chuc vien chuc phu hop voi vi tri viec lam va thoi gian cong tac theo quy dinh cua bo noi vu chung chi hoan thanh chuong trinh quan ly nha nuoc ngach chuyen vien chinh la co so dieu kien bat buoc de can bo cong chuc vien chuc du tieu chuan bo sung ho so du thi nang ngach tuong duong va cao hon 2 noi dung chuong trinh thuc hien theo chuong trinh do bo noi vu ban hanh theo quyet dinh so 975 qd bnv ngay 28 thang 08 nam 2013 cua bo noi vu phu luc kem theo 3 doi tuong can bo cong chuc vien chuc co ma ngach 01 002 va tuong duong nhung can bo lam trong cac to chuc dang va doan the co muc luong tu 3 33 tro len can bo cong chuc vien chuc co it nhat 6 nam giu ngach chuyen vien cac doi tuong khac co nhu cau tham du khoa hoc 4 dia diem to chuc khoa hoc tai ha noi va cac tinh khac co nhu cau 5 van bang chung chi theo quy dinh cua nghi dinh so 18 2010 nd cp cua chinh phu cho hoc vien hoan thanh chuong trinh dao tao 6 thoi gian hoc 02 thang de biet thong tin chi tiet lien he ms hai anh cong ty co phan giao duc viet nam email skype haianh giaoducvietnam edu vn oz2713 van phong tai ha noi tang 2 so 451 hoang quoc viet cau giay ha noi van phong tai da nang so 4 tieu lam p hoa cuong bac q hai chau tp da nang van phong tai ho chi minh lau 2 so 195 duong d2 phuong 25 q binh thanh tp hcm so 8 nguyen ngoc lo phuong 14 quan 10 tp ho chi minh chuyen to chuc dao tao nghiep vu khai hai quan dien tu xuat nhap khau ke toan ke toan truong ke toan ngan hang ke toan tong hop qlnn nghach chuyen vien va chuyen vien chinh nghiep vu van phong van thu thong tin thu vien thu ky van phong tin hoc tin hoc van phong photoshop cad corel quan tri mang ngoai ngu tieng anh trung nhat han nga phap nghiep vu su pham tccn cd dh mam non tieng anh b1 b2 chau au du lich le tan buong ban dao tao cac chuong trinh nghe nau an le tan han dien tien