cong ty co phan giao duc phuong dong lop chi huy no min va tho no min can cu vao thong tu so 02 2005 tt bcn cua bo cong thuong ban hanh ngay 29 03 2005 ve huong dan quan ly san xuat kinh doanh cung ung va su dung vat lieu no cong nghiep tai diem e muc c can cu quy dinh tai phu luc c cua tieu chuan viet nam tcvn so 4586 1997 voi muc dich dao tao tho min va nhung nguoi co lien quan den vat lieu no cong nghiep vlncn can cu vao nhu cau cua cac don vi ca nhan co mo va lam cong tac quan ly mo nay cong ty co phan giao duc phuong dong phoi hop cung hoi ky thuat no min viet nam to chuc khoa dao tao chi huy no min va tho no min 1 muc dich trang bi nang cao ren luyen ky nang cap nhat boi duong nhung kien thuc thuc tien nang cao ky thuat va hieu qua dieu hanh quan ly trong hoat dong san xuat kinh doanh cua don vi va han che toi da nhung rui ro xay ra cho cac don vi khi tien hanh khai thac mo ngoai thuc dia 2 noi dung gom 02 phan a phan ly thuyet 7 chuong chuong 1 co so ly thuyet no va chat no chuong 2 phuong phap lam no luong thuoc chuong 3 tac dung no trong moi truong va nguyen tac tinh toan luong thuoc chuong 4 bien phap ky thuat an toan khi tien hanh cong tac no min chuong 5 bao quan va van chuyen vat lieu no cong nghiep chuong 6 ho chie u khoan no mi n tren mo lo thien va ha m lo chuong 7 nhu ng yeu ca u do i vo i chi huy no mi n va tho no mi n b thuc hanh 3 doi tuong ban lanh dao chu doanh nghiep truong pho bo phan phu trach trong linh vuc khai thac mo cac can bo dang lam cong tac chi huy no min tho no min hoac can bo chuan bi duoc bo nhiem sang lam cong tac no min cac to chuc va ca nhan co nhu cau 4 thoi gian hoc tap trung 06 ngay khai giang lien tuc 02 lop thang 5 dia diem hoc hoc tap trung tai tp buon ma thuot hoc tap trung tai tp ho chi minh se thong bao dia diem va ngay hoc sau khi cac don vi dang ky tham gia 6 hoc phi 3 000 000 dong hoc vien ba trieu dong chan hoc vien khoa bao gom tien hoc phi va tai lieu chi phi an o di lai hoc vien tu tuc 7 don vi cap giay chung chi hoi ky thuat no min viet nam ket thuc khoa hoc hoc vien duoc cap chung chi da hoan thanh khoa dao tao chi huy no min va tho no min 8 doi ngu giang vien gom cac giao su pho giao su tien si thac si va cac chuyen gia hang dau trong linh vuc giang day cung nhu ngoai thuc dia ve ky thuat khai thac mo va no min cua truong dh mo dia chat dac biet cong ty chung toi nhan to chuc chuc dao tao theo hop dong quan ly dieu hanh mo nghiep vu dau thau quan ly du an dau tu giam sat thi cong cong trinh xay dung nghiep vu ky su dinh gia an toan ve sinh lao dong tai cac doanh nghiep dia phuong tren ca nuoc