cap chung chi an toa n va n ha nh no i hoi lo hoi cong ty co phan giao duc phuong dong add phong 603 khu 2 nha c6 khu do thi my dinh 1 duong le duc tho tu liem doi dien cung thi dau dien kinh co so 2 duong 3 2 thanh pho ho chi minh thong bao v v mo lop tap huan ve ky thuat an toan van hanh noi hoi can cu theo thong tu so 27 2013 tt bldtbxh ngay 18 thang 10 nam 2013 cua bo lao dong thuong binh va xa hoi quy dinh ve cong tac huan luyen an toan ve sinh lao dong can cu vao nang luc cong ty co phan giao duc phuong dong da duoc cap phep dao tao giay chung nhan so 52 2014 gcn cua cuc an toan lao dong bo lao dong thuong binh xa hoi cap du dieu kien hoat dong dich vu huan luyen duoc cap chung chi huan luyen de dap ung nhu cau cua cac don vi doanh nghiep tren toan quoc a noi dung hoc nguyen ly hoat dong phan loai noi hoi ket cau mot so loai noi hoi thong dung nguyen nhan gay dong cau can va an min kim loai noi hoi bien phap ngan ngua he thong xu ly nuoc cap noi hoi cac phuong phap xu ly nuoc cap noi hoi he thong cap dot nhien lieu noi hoi nguyen ly hoat dong va cach hieu chinh cac thiet bi kiem tra do luong bao ve an toan noi hoi lich xich bao tri bao duong noi hoi cac phuong phap bao quan phong mon noi hoi khi ngung hoat dong quy trinh van hanh noi hoi quy trinh xu ly su co trong van hanh noi hoi trich quy dinh trach nhiem quan ly sua chua van hanh noi hoi theo qcvn 01 2008 bldtbxh b thoi gian va chi phi phi huan luyen 600 000 vnd 01 hoc vien bao gom tai lieu but an uong giua buoi thoi gian tap huan 2 ngay khoa hinh thuc dang ky hoc vien dang ky truoc ngay khai giang qua dien thoai email ym 2 anh 3x4 1 cmt photo nop tien mat tai dia diem hoc hoac chuyen khoan ho tro hoc vien lay chung chi bang cach ghep lop neu don vi dang ki khong du dieu kien mo lop hoc ket qua dat duoc sau khoa hoc nam vung cac kien thuc ve an toan trong van hanh noi hoi hoc vien duoc cap chu ng chi an toa n va n ha nh no i hoi lo hoi theo thong tu tt27 2013 blddtbxh ban ha nh cong ty co phan giao duc phuong dong chuc nang va nhiem vu to chu c hua n luye n cap chung chi an toa n ve sinh lao do ng nho m 1 2 3 4 theo thong tu 27 bldtbxh ho tro cap chung chi nghe ca c loa i van thu luu tru na u an van hanh xe nang cau truc may xuc no i hoi ha nh nghe xay dung ca c loa i gia m sa t thi cong xay du ng ky su di nh gia chi huy truo ng cong tri nh xay du ng da u tha u moi gio i ba t do ng sa n pho ng cha y chu a cha y nghie p vu kinh doanh ga xang da u chu ng chi no mi n tho mi n qua n ly die u ha nh mo chung chi bac tho han co khi xay dung dien nuoc ne cop pha 1 kiem dinh ky thuat an toan cac loai may moc thiet bi vat tu va cac chat co yeu cau nghiem ngat ve an toan lao dong 2 huan luyen boi duong kien thuc ve nghiep vu an toan bao ho lao dong cho can bo quan ly va cong nhan van hanh cac loai thiet bi co yeu cau nghiem ngat ve an toan lao dong va cac loai nganh nghe khac 3 dao tao nghe va to chuc thi nang bac tho cho cong nhan cac loai nganh nghe 1 van hanh noi hoi 2 dien dan dung 3 van hanh cac loai thiet bi ap luc 4 dien cong nghiep 5 van hanh may nang chuyen xe nang hang thang may cau truc 6 han dien han hoi ke ca han ap luc cao 7 bao tri may cong cu may nang luong 8 van hanh may phat dien diezel va tram phan phoi dien 4 to chuc kiem tra chat luong san pham hang hoa nhap khau 5 cung cap can bo giam sat an toan lao dong cho cac cong truong xay dung 6 kiem dinh an toan cac loai thiet bi chua gas hoa long 7 do kiem tra dien tro tiep dat cua he thong chong set danh thang 8 kiem dinh can chinh cac loai van an toan 9 kiem dinh ap ke