thong bao tuyen sinh boi duong nghiep vu lam cong tac thiet bi truong hoc truong cao dang van lang ha noi thong bao tuyen sinh khoa hoc boi duong nghiep vu cong tac thiet bi truong hoc 1 doi tuong tham du doi tuong 1 giao vien can bo nhan vien dang giang day va lam cong tac quan ly su dung thiet bi day hoc tai cac co so giao duc pho thong truong tieu hoc thcs thpt vv doi tuong 2 nguoi da tot nghiep cac truong dai hoc cao dang trung cap chuyen nghiep co nhu cau lam cong tac thiet bi day hoc trong cac co so giao duc pho thong thoi gian du kien khai giang hoc ca ngay thu 7 va cn kinh phi tai ha noi 2 500 000d hoc vien tai cac tinh thanh khac 3 000 000d hoc vien chung chi sau khi hoan thanh khoa hoc nhung hoc vien dat yeu cau duoc cap chung chi so cap nghe nghiep vu quan ly thiet bi truong hoc 3 vi tri viec lam sau khi tot nghiep dam nhan vai tro cua mot can bo quan ly thiet bi day hoc trong truong hoc hay to chuc dao tao ve luu giu bao quan cap phat tai lieu thiet bi day hoc ho so dang ky hoc gom co don dang ky hoc theo mau 01 ban so yeu ly lich 01 ban ban sao bang tot nghiep cao nhat co cong chung anh co 3 x 4 2 cai ghi ho ten ngay sinh mat sau anh 01 cmnd photo dia diem lien he va nhan ho so tai ha noi lo 7 bt1 khu do thi tan tay do dan phuong ha noi so 457 hoang quoc viet cau giay ha noi trung tam day nghe so 5 bac tu liem ha noi so 290 tay son dong da c1 chung cu kcn bac thang long kim chung dong anh tai tp hcm so 195 duong d2 p 25 q binh thanh so 12 tran thien chanh p 12 q 10 tp hcm tai da nang so 4 tieu la p hoa cuong bac quan hai chau moi chi tiet xin vui long lien he dia chi lo 7 bt1 khu do thi tan tay do dan phuong ha noi