so ke hoach dau tu tp ha noi cong ty cp giao duc viet nam so 1508 dhnv qldt v v thong bao mo cac lop boi duong kien thuc quan ly nha nuoc mo lop boi duong nghiep vu quan ly nha nuoc ngach chuyen vien i lop boi duong quan ly nha nuoc ngach chuyen vien 1 muc dich chung cua khoa hoc trang bi cap nhat nhung kien thuc can thiet ve quan ly nha nuoc va ky nang thuc thi cong viec dong thoi tang cuong y thuc phuc vu nhan dan nham nang cao nang luc cong tac cho can bo cong chuc vien chuc trong thuc hien nhiem vu va quyen han va trach nhiem duoc giao chuan hoa ngach chuyen vien cho can bo cong chuc vien chuc phu hop voi vi tri viec lam va thoi gian cong tac theo quy dinh cua bo noi vu chung chi hoan thanh chuong trinh qlnn ngach chuyen vien la co so dieu kien bat buoc de can bo cong chuc vien chuc du tieu chuan bo sung ho so du thi nang ngach 2 noi dung chuong trinh thuc hien theo chuong trinh do bo noi vu ban hanh theo quyet dinh 900 qd bnv ngay 06 thang 8 nam 2013 cua bo truong bo noi vu ban hanh phu luc kem theo 3 doi tuong can bo cong chuc vien chuc dang lam viec trong cac co quan nha nuoc cac to chuc dang doan the va doanh nghiep nha nuoc co ma ngach 01 003 va tuong duong can bo cong chuc vien chuc dang trong thoi gian tap su chuyen vien co nhu cau tham du khoa hoc 4 van bang chung chi theo quy dinh cua nghi dinh so 18 2010 nd cp cua chinh phu cho hoc vien hoan thanh chuong trinh dao tao 5 kinh phi to chuc khoa hoc 2 400 000 d hv khoa 6 thoi luong 1 thang phuong thuc dang ky moi to chuc cac nhan co nhu cau dang ky hoc vui long lien he qua dia chi e mail huyen gdvn gmail com hoac so dien thoai 0938 60 1982 ii lop boi duong quan ly nha nuoc ngach chuyen vien chinh 1 muc dich chung cua khoa hoc phat trien nang luc thuc thi cong vu cho can bo cong chuc vien chuc ngach chuyen vien chinh phu hop voi tieu chuan theo quy dinh va dap ung yeu cau cai cach hanh chinh nha nuoc chuan hoa ngach chuyen vien chinh cho can bo cong chuc vien chuc phu hop voi vi tri viec lam va thoi gian cong tac theo quy dinh cua bo noi vu chung chi hoan thanh chuong trinh qlnn ngach chuyen vien chinh la co so dieu kien bat buoc de can bo cong chuc vien chuc du tieu chuan bo sung ho so du thi nang ngach tuong duong va cao hon 2 noi dung chuong trinh thuc hien theo chuong trinh do bo noi vu ban hanh theo quyet dinh so 975 qd bnv ngay 28 thang 08 nam 2013 cua bo noi vu phu luc kem theo 3 doi tuong can bo cong chuc vien chuc co ma ngach 01 002 va tuong duong nhung can bo lam trong cac to chuc dang va doan the co muc luong tu 4 0 tro len can bo cong chuc vien chuc co it nhat 9 nam giu ngach chuyen vien va cac doi tuong khac co nhu cau tham du khoa hoc 4 van bang chung chi theo quy dinh cua nghi dinh so 18 2010 nd cp cua chinh phu cho hoc vien hoan thanh chuong trinh dao tao 6 kinh phi to chuc khoa hoc 2 600 000 d hv khoa 6 thoi luong 1 thang phuong thuc dang ky moi to chuc cac nhan co nhu cau dang ky hoc vui long lien he qua dia chi e mail huyen gdvn gmail com hoac so dien thoai 0938 60 1982 dia chi hoc va dang ky hoc vui long lien he cong ty co phan giao duc viet nam trung tam ke toan quoc gia mobile 0938 60 1982 ms huyen phong dao tao tai tp ho chi minh so 195 duong d2 p 25 q binh thanh tp hcm tai ha noi tang 2 toa nha 451 hoang quoc viet cau giay ha noi doi dien dai hoc dien luc tp da nang so 4 tieu la phuong hoa cuong bac q hai chau da nang