khoa hoc ke toan truong doanh nghiep cap chung chi nhanh mo lop dao tao cap chung chi ke toan truong cua bo tai chinh mau phoi truong hoc vien tai chinh cd nghe van lang ha noi v v lh 0981 86 86 25 ms dai hoc vien tai chinh bo tai chinh thong bao mo lop boi duong nghiep vu ke toan truong doanh nghiep ban dang la ke toan vien ban muon nang cao kien thuc nghiep vu ve ke toan ban muon thang tien trong nghe nghiep khoa boi duong chung chi ke toan truong doanh nghiep va boi duong chung chi ke toan truong hanh chinh su nghiep do cong ty co phan giao duc viet nam to chuc se giup ban dat duoc mong muon cua minh chuong trinh boi duong ke toan truong doanh nghiep va boi duong ke toan truong hanh chinh su nghiep gom 10 11 chuyen de thiet ke theo dung khung chuong trinh duoc quy dinh tai thong tu so 199 2011 tt btc cua bo tai chinh ban hanh va duoc ap dung tu ngay 1 thang 4 nam 2012 thong nhat trong ca nuoc noi dung chuong trinh ke toan truong doanh nghiep phan 1 kien thuc chung chuyen de 1 phap luat lien quan den doanh nghiep chuyen de 2 quan ly tai chinh doanh nghiep chuyen de 3 phap luat ve thue chuyen de 4 tham dinh du an dau tu chuyen de 5 quan he tin dung thanh toan va bao lanh giua dn voi ngan hang tai chinh va to chuc tai chinh phan 2 kien thuc va nghiep vu chuyen de 6 phap luat ke toan chuyen de 7 to chuc cong tac ke toan va vai tro nhiem vu ke toan truong doanh nghiep chuyen de 8 ke toan tai chinh doanh nghiep chuyen de 9 to chuc ke toan quan tri doanh nghiep chuyen de 10 bao cao tai chinh va phan tich tai chinh doanh nghiep chuyen de 11 kiem toan va kiem toan bao cao tai chinh doanh nghiep giang vien cac chuyen gia va giang vien da tham gia giang day nhieu khoa hoc cua trung tam ke toan quoc gia co kien thuc ly luan va nhieu kinh nghiem trong cac linh vuc o bo tai chinh truong dai hoc kinh te quoc dan truong dai hoc luat truong cao dang tai chinh va quan tri kinh doanh moi truong hoc tap phong hoc rong rai thoang mat dam bao tieu chi hoc tap va lam viec trong mot moi truong chuyen nghiep chung chi tot nghiep hoc vien se duoc cap chung chi boi duong ke toan truong doanh nghiep hoac boi duong ke toan truong hanh chinh su nghiep do bo tai chinh hoc vien tai chinh dai hoc kinh te quoc dan cao dang van lang phat hanh thu tuc nhap hoc lien he qua mail de biet them thong tin va nhan don dang ky email trangdai giaoducvietnam edu vn thoi gian hoc 2 thang 3 thang hoc phi lop ke toan truong doanh nghiep 2 700 000d khoa tron khoa ke toan tong hop 1 200 000d khoa den voi chung toi ban se co mot dich vu dao tao voi chat luong tot nhat dia diem ho c va dang ky hoc cong ty co phan giao duc viet nam trung tam ke toan quoc gia add so 33 duong b1 kdt vinh diem trung p ngoc hiep tp nha trang h chinh su nghiep do cong ty co phan giao duc viet nam to chuc se giup ban dat duoc mong muon cua minh chuong trinh boi duong ke toan truong doanh nghiep va boi duong ke toan truong hanh chinh su nghiep gom 10 11 chuyen de thiet ke theo dung khung chuong trinh duoc quy dinh tai thong tu so 199 2011 tt btc cua bo tai chinh ban hanh va duoc ap dung tu ngay 1 thang 4 nam 2012 thong nhat trong ca nuoc noi dung chuong trinh ke toan truong doanh nghiep phan 1 kien thuc chung chuyen de 1 phap luat lien quan den doanh nghiep chuyen de 2 quan ly tai chinh doanh nghiep chuyen de 3 phap luat ve thue chuyen de 4 tham dinh du an dau tu chuyen de 5 quan he tin dung thanh toan va bao lanh giua dn voi ngan hang tai chinh va to chuc tai chinh phan 2 kien thuc va nghiep vu chuyen de 6 phap luat ke toan chuyen de 7 to chuc cong tac ke toan va vai tro nhiem vu ke toan truong doanh nghiep chuyen de 8 ke toan tai chinh doanh nghiep chuyen de 9 to chuc ke toan quan tri doanh nghiep chuyen de 10 bao cao tai chinh va phan tich tai chinh doanh nghiep chuyen de 11 kiem toan va kiem toan bao cao tai chinh doanh nghiep noi dung chuong trinh ke toan truong hanh chinh su nghiep i phan kien thuc chung chuyen de 1 phap luat ve kinh te ap dung cho cac don vi thuoc linh vuc ke toan nha nuoc chuyen de 2 to chuc quan ly du toan cap phat quyet toan thu chi ngan sach nha nuoc nsnn don vi co su dung kinh phi nsnn va don vi khong su dung kinh phi ngan sach nha nuoc chuyen de 3 mo va quan ly tai khoan kiem soat chi nsnn qua kho bac nha nuoc chuyen de 4 tai chinh cac don vi co su dung kinh phi nsnn va don vi khong su dung kinh phi nsnn ii phan kien thuc nghiep vu chuyen de 5 phap luat ve ke toan to chuc cong tac ke toan vai tro nhiem vu cua ke toan truong chuyen de 6 ke toan ngan sach nha nuoc va hoat dong nghiep vu kho bac chuyen de 7 ke toan don vi co su dung kinh phi nsnn va don vi khong su dung kinh phi nsnn chuyen de 8 bao cao tai chinh bao cao quyet toan don vi thu chi ngan sach don vi hanh chinh su nghiep chuyen de 9 phan tich bao cao tai chinh don vi thu chi ngan sach don vi co su dung kinh phi nsnn va don vi khong su dung kinh phi nsnn chuyen de 10 kiem toan bao cao tai chinh bao cao quyet toan don vi thu chi nsnn va don vi hanh chinh su nghiep giang vien cac chuyen gia va giang vien da tham gia giang day nhieu khoa hoc cua trung tam ke toan quoc gia co kien thuc ly luan va nhieu kinh nghiem trong cac linh vuc o bo tai chinh truong dai hoc kinh te quoc dan truong dai hoc luat truong cao dang tai chinh va quan tri kinh doanh moi truong hoc tap phong hoc rong rai thoang mat dam bao tieu chi hoc tap va lam viec trong mot moi truong chuyen nghiep chung chi tot nghiep hoc vien se duoc cap chung chi boi duong ke toan truong doanh nghiep hoac boi duong ke toan truong hanh chinh su nghiep do bo tai chinh hoc vien tai chinh dai hoc kinh te quoc dan cao dang van lang phat hanh thu tuc nhap hoc 02 don xin nhap hoc co dan anh dong dau giap lai xac nhan cua co quan cong tac 02 bang tot nghiep photo cong chung trong 6 thang 02 chung minh nhan dan photo 08 anh 3x4cm chup khong qua 06 thang thoi gian hoc 2 thang 3 thang dang ky hoc online tai day https goo gl 74ti3r hoc phi lop ke toan truong hanh chinh su nghiep 1 800 000 khoa lop ke toan truong doanh nghiep 1 500 000d khoa den voi chung toi ban se co mot dich vu dao tao voi chat luong tot nhat dia diem ho c va dang ky hoc cong ty co phan giao duc viet nam trung tam ke toan quoc gia tai ha noi tang 2 toa nha 451 hoang quoc viet cau giay ha noi doi dien dai hoc dien luc tai tp ho chi minh co so 1 so 195 duong d2 p 25 q binh thanh co so 2 so 8 nguyen ngoc loc p 14 quan 10 tphcm nga tu duong 3 2 ngo quyen nguyen ngoc loc tai da nang so 4 tieu la p hoa cuong bac q hai chau da nang moi chi tiet xin vui long lien he tel 0902 86 86 84 ms xuyen mail kimxuyen giaoducvietnam edu vn skype nkimxuyen06 cac khoa hoc tham khao 1 dao tao ke toan truong doanh nghiep 2 ke toan truong hanh chinh su nghiep 3 quan tri kinh doanh quan tri doanh nghiep 4 ke toan tong hop thuc hanh 5 ke toan thue thuc hanh 6 cac nghiep vu co ban trong ngan hang 7 nghiep vu kinh doanh xuat nhap khau 8 nghiep vu khai hai quan dien tu cong ty nhan dao tao theo hop dong kinh mong duoc hop tac voi cac ca nhan don vi co nhu cau lien he ngay 0902 86 86 84 co xuyen de duoc tu van giam hoc phi cong ty nhan dao tao theo hop dong nghiep vu khai hai quan dien tu nghiep vu su pham tin hoc ngoai ngu ke toan he dai han ngan han v v to chuc thi va cap chung chi cua bo tai chinh hoi lien hiep khoa hoc cong nghe va bo giao duc dao tao ngoai ra cong ty chung toi con to chuc dao tao dao tao nghiep vu su pham giang vien cao dang dai hoc giang vien he trung cap dao tao ngoai ngu tieng anh trung nhat han nga phap duc tay ban nha bo dao nha tieng thai indo vv dao tao tin hoc lap trinh tin hoc van phong thiet ke do hoa photoshop corel lap trinh pascal c c c java vv dao tao ke toan ke toan tong hop ke toan vien hcsn ke toan truong doanh nghiep ke toan truong hcsn nghiep vu kinh doanh xuat nhap khau dao tao cap chung chi khai hai quan dien tu cua tong cuc hai quan dao tao he ngan han nghiep vu van thu luu tru hanh chinh van phong nghiep vu du lich nghiep vu dau thau nghe nau an cam hoa sua dien thoai vv hoc xong thi lay chung chi dao tao he dai han lien thong trung cap len cd dh lien thong su pham mam non vv chuong trinh du hoc nhat ban he vua hoc vua lam to chuc thi cap chung chi tin hoc ngoai ngu