Bán sổ đoàn viên, sổ chi đoàn, huy hiệu đoàn, huy hiệu đội, huy hiệu hội sinh viên, áo thanh niên, đồ dùng đoàn đội
* Hồ sơ cán bộ công chức, hồ sơ cán bộ viên chức, hồ sơ đảng viên
* Vỏ hồ sơ cán bộ công chức, vỏ hồ sơ đảng viên
* Giấy thi, túi đựng bài, túi đựng đề, giấy nháp
Và nhiều đồ dùng văn phòng phẩm khác.